Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5045 825a 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaKACHA KACHA
Reposted fromposzum poszum
3335 40d1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
7630 6fe6 420
Reposted fromposzum poszum viaCoriLiar CoriLiar
2957 4bb7 420
Reposted fromroxanne roxanne viameriel meriel
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viateraz teraz
0275 13db 420
Reposted fromchocoway chocoway viapromiskuizm promiskuizm
0484 c520 420
8559 9a7f 420
Reposted fromthinredline thinredline viafireaway fireaway
9698 8c2a 420
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viafireaway fireaway
0478 d0dd 420
7095 6552 420
Reposted fromchocoway chocoway viaiamophelia iamophelia
8670 2077 420
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viabackground background
Co za paradoks: nigdy nie miałem mniej powodów do życia, a mimo to nigdy nie pragnąłem go bardziej.
— Jo Nesbø – Łowcy głów
Reposted fromnyaako nyaako vianicdostracenia nicdostracenia
7995 96d7 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
The Bell Jar, Sylvia Plath
Reposted fromtove tove viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...